Европейски информационен и консултантски център-БГ региони

Сдружението обединява физически и юридически лица с цел реализация и подкрепа, насърчаване и подпомагане, сътрудничество, насърчаване и устойчиво развитие на региона.

Ресурсния потенциал
Конкурентоспособност
Проекти за развитие
Гражданско общество
Сдружението обединява физически и юридически лица с цел реализация и подкрепа, насърчаване и подпомагане, сътрудничество, насърчаване и устойчиво развитие на региона.
Сдружението е партньор по проекта в проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в допустимата програмна област“, финансиран от Програма Interreg VA Гърция-България 2014-2020
В партньорство с Търговско-промишлена палата-Благоевград, Камарата на Серес и Център за учене през целия живот на региона на Централна Македония.
Асоциацията е член на мрежата на фондация Анна Линд. Сдружението разработва, изпълнява и координира проекти за развитие.

Европейски информационен и консултантски център-БГ региони

Сдружението обединява физически и юридически лица с цел реализация и подкрепа, насърчаване и подпомагане, сътрудничество, насърчаване и устойчиво развитие на региона.

Сдружението работи за запазване и мобилизиране на ресурсния потенциал на региона. Той помага на своите членове за увеличаване на възможностите за развитие, както в страната, така и в международен план.

Актуална информация

Асоциацията е член на мрежата на фондация Анна Линд.

В момента сдружението е партньор по проекта в проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в допустимата програмна област“, ​​финансиран от Програма Interreg VA Гърция-България 2014-2020, в партньорство с Търговско-промишлена палата-Благоевград, Камарата на Серес и Център за учене през целия живот на региона на Централна Македония.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР-БГ РЕГИОНИ

dev